İşyeri Hemşireliği Nedir? - Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

Değerli Dostlar! Ülkemizde çalışma yaşamımızda ve hem kamu hem de özel olarak üretim ve hizmet sektöründe henüz emekleme aşamasında olan ve güvenli çalışma ve üretim kültürünü esas alan gürbüz bir kanunumuz var, o da biliyorsunuz ki 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunudur.

6331 sayılı kanunumuzda tanımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri peki kimlerden oluşmaktadır?Tabi ki bunlar, İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi yani mevzuattaki tanımı ile diğer sağlık personelidir.

Peki kimler işyeri hemşiresi (diğer sağlık personeli)olmaya haiz personeldir?

Gelin isterseniz öncelikle işyeri hemşiresinin kanundaki yerine bir bakalım 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; "İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder" denilmektedir.

Yani işyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle Hemşirelik, Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı,Çevre Sağlığı,Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olmak ya da yukarıdaki bölümlerin diplomalarına sahip olmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği 90 saatlik kurs (45 saat uzaktan eğitim - 45 saat yüz yüze eğitim) sonunda yapılacak merkezi sınavda başarılı olmak, böylece işyeri hemşireliği belgesini almaya hak kazanmak gerekiyor.

İşyeri Hemşireleri ne iş yapacak ve yetkileri neler olacak?

Sevgili mesai arkadaşlarım ve meslektaşlarım! gelin bu sorunun cevabını da İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, ilgili hükmü çerçevesinde verelim şöyle ki;

Diğer sağlık personelinin görevleri başlığı MADDE 16 – altında

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.denilmektedir.

Gördüğünüz üzere işyeri hemşireliği yapacak olan personellerin mutlaka bir işyeri hekimi ile birlikte çalışma zorunlulukları bulunmakla beraber İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının, önemli yardımcı bir unsuru olan işyeri hemşiresi arkadaşlarımız, yapacakları görev mahiyeti itibari ile oldukça önem arz eder bir pozisyonda olacaklardır.

Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun mecburi kıldığı, sigortalı çalışanı olan her işyerinin gerek kısmi gerekse tam zamanlı işyeri hemşiresi ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu düşünüldüğünde bu alanda ciddi bir işyeri hemşiresi ihtiyacı vardır ve olacaktır.

Nihai olarak işyeri hemşiresi olma potansiyeli olan tüm çalışma arkadaşlarıma sesleniyorum,bir an önce işyeri hemşiresi sertifikasyonlarınızı tamamlayın.Göreceksiniz mutlaka fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Sevgi ile Kalın…Kazasız ve Belasız Günler Dilerim…