İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

İş mahkemelerinde açılacak davalarda, genel olarak ödenmesi gereken harç ve ücretler aşağıda belirtilmiştir İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar.
Dava açan kişi davayı kazanırsa, söz konusu dava giderlerini karşı taraftan alır. Eğer davayı kaybederse, dava giderleri üzerinde kalacağı gibi karşı tarafın da dava giderlerini karşılamak zorunda kalır.
1- BAŞVURMA HARCI: 25,20 TL
‘Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delil ile ilgili taleplerde 25,20 TL başvuru harcı alınır.
2- PEŞİN/ NİSPİ HARÇ:
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan yani karşı tarafın belirli bir miktarda ödeme yapması mahkemeden talep edilen davalarda (örneğin tazminat), esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 68.31 oranında harç alınır. (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10′a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.)
Nispi harçlar (24,30 TL’den) aşağı olamaz.
“492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca; karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.”
(Bu hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan değerin binde 68.31 kadar karar ve ilam harcı alınabilecektir. Ancak bu harç 24,30 TL’den az olamayacaktır. Yine hükme göre karar ve ilam harcının dörtte biri dava açılırken peşin / nispi harç adı altında; geri kalanı da kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir )
‘1′inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1′inci fıkra dışında kalan kararlarında 25,20 TL maktu harç alınacaktır’
(Hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunmayan davalarda peşin/nispi harç yerine 25,20 TL maktu harç alınmaktadır.)
3- VEKALET HARCI:
Avukat aracılığıyla takip edilen davalarda 3, 80 TL vekalet harcı alınmaktadır (avukatlık ücreti dışındadır).
4- DOSYA MASRAFI: 0, 60 TL
5- GİDER AVANSI:
‘(1) Davacı;
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (Bir adet tebligat ücreti 9,00 TL. Örneğin; taraf sayısı 3 ise 3X5=15, 15X9=135 TL)
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Tanığa, kaybettiği zamanla orantılı olarak mahkeme tarafından belirlenecek 15 TL ila 30 TL arası ücret ödenir. Tanık, seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol ve beslenme giderleri ile konaklama masrafları da karşılanır.)
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, (İş Mahkemesinde görülen dava ve işler için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.)
d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,
toplamını avans olarak öder.’
6-BİLİRKİŞİ ÜCRETİ: Bilirkişi ücretini hakim takdir eder. Genelde her bir bilirkişi için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.