İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

 


Yalın OSGB İşyeri Hekimliği Yalın OSGB İşyeri Hekimliği
Yalın OSGB İşyeri Hekimliği Yalın OSGB İşyeri Hekimliği

 

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş kazaları küçük dahi olsa büyük kayıplara neden olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir. Aksi takdirde üretim aksaması, tazminat gibi maliyetlerin oluşması, can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir. Bu olumsuz durumlar hiçbir şirket, çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlar değildir.

İş güvenliği uzmanları tehlikelerin belirlenmesinde, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da fikirlerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken tedbirler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın veya patlamaların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil plan uygulamasının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır.

 

İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır.

Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgeleri hazırlamak da uzmanların görevleri dâhilindedir.

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

YALIN OSGB, Bünyesinde bulunan A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla Güvenilir Çözüm Ortağınızdır.

 

- İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek - Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
- İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek - Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
- Yıllık Çalışma Planı hazırlamak - Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
- Eğitim Planı hazırlamak - Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
- İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak - Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
- Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak - Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
- Risk Değerlendirmesi yapmak - Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
- Acil Durum Planı hazırlamak - Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
- Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak - Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
- İç Yönetmelik hazırlamak - Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
- İş İzni Prosedürü hazırlamak - İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
- Çalışma talimatları hazırlamak - Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak - Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
- İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek - Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Yalın OSGB Risk analizi

Risk Değerlendirmesi

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması yasal zorunluluktur. 


Yalın OSGB, deneyimli uzman kadrosuyla iş yerlerinde risk değerlendirme ekiplerini eğiterek danışmanlık hizmeti vermektedir.İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

- Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

- Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

- İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

- Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

- Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.