İstirahatli(Raporlu) İşçi Çalışabilir mi, Çalıştırılabilir mi?

4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak düzenlenen istirahat raporlarında, istirahatin bitiminde sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususunun belirtilmesi gerekir. Eğer istirahatin bitiminde sigortalının işe başlaması uygun görülmüş ise istirahat bitiminde sigortalının işe başlaması, kontrol muayenesi öngörülmüş ise sigortalının kontrol muayenesine gitmesi, kontrol muayenesinden sonra doktor işe başlamasını uygun görürse çalışanın işe başlaması, istirahat süresini uzatırsa bu süresinin bitiminde de aynı şekilde raporda yazılan hususlara göre işe başlaması veya kontrol muayenesine gidip sonucuna göre hareket etmesi gerekir.

Öte yandan, raporda istirahat süresinin bitiminde sigortalının işe başlaması uygun görülmüş, ancak istirahatin bitiminde iyileşmemiş olan sigortalının tekrar muayene için sağlık kuruluşuna başvurmasına bir engel de bulunmamaktadır.

İstirahatli (raporlu) sigortalının istirahat süresi içerisinde çalışması halinde kendisi ve işveren açısından doğacak sorumluluklar aşağıda belirtilmiş olup, bu sorumluluklar ödenmiş olan geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) ve tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı veya işverenden tahsili şeklinde gerçekleşmektedir.

Sigortalının (İşçinin) Sorumluluğu:

İstirahatli yani raporlu sigortalının (işçinin) işyerinde çalışması halinde, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine çalıştığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz ödeme kapsamında kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Aynı şekilde, ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak kendisine ödenen iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte (başka bir işyerinde) çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları kendisinden alınır.

İşverenin Sorumluluğu:

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.

İlgili kanunları gereğince çalışacağı iş için sağlık raporu alınması gerektiği hâlde, sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda çalıştığı işte tıbbî yönden çalışmasının elverişli olmadığı belirtildiği hâlde, genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödetilir.

Sigortalı, hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile çalışamayacağı belgelenen işlerde çalıştırılamaz. Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı ve illiyet bağı kurulan hastalıkları sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür

İşçi ve İşverenin Ortak Sorumluluğu:

Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın, başka işte çalışan sigortalının aynı hastalığı ve illiyet bağı kurulan hastalıkları sebebiyle doğacak masraflardan kendisi ve bu durumu bilerek çalıştıran işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müştereken ve müteselsilen (birlikte) sorumludur.