İş Kazası & Meslek Hastalığı uygulamaları- İhtilafları ve Çözümleri

Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları  yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları  uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları  uygulamalarının;

1-SGK boyutuyla sosyal güvenlik mevzuatı,2-İş Mevzuatı boyutu,3-Borçlar Kanunu boyutu ile 4-Türk Ceza Kanunu boyutu, Bulunmaktadır. Bu bağlamda iş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının çözümü ancak  bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile çözülmesi mümkündür. Zira iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda sadece kazalı işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler etkilenmemektedir. Aynı zamanda SGK’nın rücu davaları,Türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezası ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır. Diğer yandan  SGK boyutuyla son 5 yılda sosyal güvenlik reformu bağlamında yürürlüğe giren mevzuat kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aynı şekilde yeni Borçlar Kanunu uygulamasıyla iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan davalarda da değişiklikler sözkonusu olmaktadır.

Belirtilen tüm mevzuattaki değişikler çevresinde  iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmaya gayret edilmiştir. Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme  yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Bu kitap;

Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,
İş Güvenliği Uzmanı,
Mevzuatı uygulayıcı olarak 20 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim,
En saygın 30 aşkın dergide 500’den fazla makale,
Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan  bilimsel tebliğlerim
Ulusal gazete yazarlığı ve
Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak,
Deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır. Kitabın bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle…

Saygılarımla,

İsa KARAKAŞ

KİTAPTA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında:

 Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan
maddi-manevi tazminat davaları
Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan
iş kazası  ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk
 İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk
İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi karşısındaki durumu
İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma davaları
İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’ ya itiraz ve dava yolları
İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’nın Açacağı Rücu Davaları
İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma tazminatları
İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında sorumluluk ve rücu
İş Kazası ve MH’nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin usul ve esasları ile
 İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar…..
-İş Kazası  ve Mh Sayılan Haller, İş Kazasının ve Mh’nın   Bildirilmesi Usul Ve Esasları
-İş Kazasında İşveren-Taşeron-İşçi ve 3. Kişilerin Yükümlülük Ve Sorumlulukları
İş Kazasında Kaçak Çalıştırılan İşçi İle Hak Sahiplerinin Yapacakları İşlemler,
Anayasa Mahkemesi Ve Güncel Yargıtay Kararları
İş Kazalarının Soruşturulması, Trafik İş Kazaları
İş Kazasında Sağlanan Yardımlar İle SGKya Başvuru
SGKnın İş Kazası İşlemlerine İtiraz
Rücu Davaları Ve Emsal Yargı Kararları
Maddi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları
Manevi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Emsal Yargı Kararları
Peşin Sermaye Tabloları, Gelir Hesabı
Kaçınılmazlık Halinde Sorumluluk
İşk. -Mes. Hastalıklarında Başvurulacak Mahkeme Ve Temyiz Yolu
Örnek Dilekçe Ve Form Örnekleri
ÇSGB Bölge Müdürlüğüne İş Kazasının Bildirilmesi