6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan Kısa Kısa Bilgiler

ilişkili olduğu konu süresi açıklaması
Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi
Genel Hükümler 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından
Genel Hükümler 15 yıl işveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre
Genel Hükümler 2 yıl borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü
Genel Hükümler 20 saat çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz
Genel Hükümler 3 iş günü işverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi
Genel Hükümler 3 iş günü işverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi
Genel Hükümler 6 ayda bir işveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür.
Genel Hükümler 30 gün işletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir
Genel Hükümler 20 gün maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.
Genel Hükümler periyodik
kontrollerin
bildirimi
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
a) Adı ve soyadı.
b) T.C. kimlik numarası.
c) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
d) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.
e) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
 (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
Genel Hükümler 6331 uygulanmayan
yerler
1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, türk silahlı kuvvetleri,
genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri
2. afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
3. ev hizmetleri
4. çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
5. hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında
yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri
Genel Hükümler 161 ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi
Genel Hükümler 155 ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı
hakkındadır.
Genel Hükümler   hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan
kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir. 
Genel Hükümler İSGGM iş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.
Genel Hükümler İSGÜM Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar.
Genel Hükümler İTK
(iş teftiş kurulu)
İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetler.
Genel Hükümler ÇASGEM Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek.
Genel Hükümler SGK  Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak.
Genel Hükümler ISO 9001 kalite
Genel Hükümler ISO 14001 çevre
Genel Hükümler ISO 17025 laboratuvar akreditasyonu
Genel Hükümler ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği
Genel Hükümler ISO 27001 bilgi güvenliği
Genel Hükümler ISO 22000 gıda güvenliği standartları
Genel Hükümler ISO uluslararası standartlaştırma örgütü
Genel Hükümler ISSA uluslararası sosyal güvenlik örgütü
Genel Hükümler ICOH uluslararası iş sağlığı komisyonu
Genel Hükümler IAL uluslararası iş denetim örgütü
Genel Hükümler OSHA avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı
Genel Hükümler 18001 - 9001 -
14001 ortak
yanları
iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum
Genel Hükümler rücu davası ssknın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır.
Genel Hükümler 30 metreküp yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.
Genel Hükümler yılda 2 defa ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yılda 2 defa toplanır.
Genel Hükümler eğitim süreleri
ve konuları
çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince
belirlenen periyotlar içinde;
a) az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat
b) tehlikeli işyerleri için en az 12 saat
c) çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
Genel Hükümler eğitim verebilecek
kişi ve kuruluşlar
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları
ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, verilebilir. 
Genel Hükümler İSG kurulu
kurulması
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan İSG Kurulu Yeni Yönetmelik
Asıl İşveren

İşçi 50 den fazla
zorunlu

İşçi 50 den fazla
zorunlu

İşçi 50 den az
Zorunlu değil

İşçi 50 den az


Aynı çalışma  sahasında birden çok işveren varsa


Alt işveren

İşçi 50 den fazla- zorunlu


İşçi 50 den az-


İşçi 50 den fazla-zorunlu


İşçi 50 den az


İşçi sayısı 50 yi aşan her işveren kurul oluşturur.



 



Kararların uygulanması
için Asıl işverence
koordinasyon sağlanır.

 Asıl işverenin kuruluna
temsilci gönderir.

Alt işverenin kuruluna
temsilci gönderir.

Toplam sayı 50 den fazla
 ise kurul oluşturulur.
 Koordinasyon asıl işverence
 sağlanır.

Alınan kararlar konusunda
birbirlerini bilgilendirirler.
fesih geçersizliği 10 gün bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa
işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. süre
fesih geçersizliği 30 gün feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda
fesih geçersizliği 30 gün fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde
iş mahkemesine işe iade davası açılacağı
geçici iş ilişkisi 6 ay - 2 kere geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir
deneme süresi 2 ay denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2 ay çalışabilir
belirsiz süreli sözleşme 2 hafta 6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi
belirsiz süreli sözleşme 4 hafta 6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi
belirsiz süreli sözleşme 6 hafta 1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi
belirsiz süreli sözleşme 8 hafta 3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi
iş kazası hakkında 5 yıl işçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya 5 yıla kadar başvurabilir
iş kazası hakkında 7500 iş kazalarında iş günü kaybı
özürlü çalıştırma 3% - 4% - 2% özel sektörde çalışacak özürlü sayısı - kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısı -
kamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı
çalışma saati hakkında 11 saat günde en fazla çalışabilinecek saat
çalışma saati hakkında 270 saat yılda fazla mesainin olabileceği miktar
yıllık ücretli izin 14 gün 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin
yıllık ücretli izin 20 gün 5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin
yıllık ücretli izin 26 gün 15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin
yıllık ücretli izin 20 gün 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz
gece çalışması 7,5 saat bir işçinin en fazla çalışabileceği süre
gece çalışması 11 saat gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem
gece çalışması 2 yılda bir gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı
gece çalışması yılda en az
2 defa
gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı
gece çalışması 11 saat gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar
çalıştırma yaşı 14 yaş 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir
çalıştırma yaşı 15 yaş en küçük çalıştırma yaşı
çalıştırma yaşı genç işçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara denir
çalıştırma yaşı çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklardır.
çalıştırma yaşı günde 8 saat
haftada 40 saat
genç işçinin en fazla çalışacağı süre
çalıştırma yaşı günde 7 saat
haftada 35 saat
çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre
çalıştırma saati
haftada 35 saat
14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre
çalıştırma saati
haftada 40 saat
15 yaşını doldurmuş çocuklar için en fazla çalışabileceği süre
çalıştırma saati 45 saat haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.
18 yaşından küçükler 6 ayda bir periyodik olarak bakım zamanları 13 - 18 yaş arasının
18 yaşından küçükler çalışamaz maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde
18 yaşından küçükler çalışamaz gece vardiya işlerinde
kadın işçiler çalışamaz maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde
kadın işçiler 16 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar.
kadın işçiler 1,5 saat kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam
1,5 saat süt izni verilir.
işyeri özellikleri 350 cm ısı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı
işyeri özellikleri 3 m işçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı
işyeri özellikleri 2,4 - 4,0 m gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik
işyeri özellikleri 10 m3 işyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı
işyeri özellikleri 250 metre yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 - 150 kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde
bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden
ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
işyeri özellikleri 150 den çok yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den çok  kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde
0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılmasıve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.
isg uzmanlığı hakkında 5 iş günü yılda bu süre kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.
isg uzmanlığı hakkında 60 dak. 10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika
isg uzmanlığı hakkında 10 dak az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının
çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre
isg uzmanlığı hakkında 15 dak tehlikeli sınıflarda isg uzmanının
çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre
isg uzmanlığı hakkında 20 dak çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının
çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre
isg uzmanlığı hakkında 2 yıl çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi
isg uzmanlığı hakkında 4 yıl tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi
isg uzmanlığı hakkında 6 yıl az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi
isg uzmanlığı hakkında 12 m2 isg biriminin muayene odası
isg uzmanlığı hakkında 8 m2 isg uzmanının odası
isg uzmanlığı hakkında 5 yılda bir iş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği
isg uzmanlığı hakkında ayda bir Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm))
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm)
--Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm)
isg uzmanlığı hakkında kurul oluşturulur elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
isg uzmanlığı hakkında 7 kişi kurulda bulunacaklar
a) işveren veya işveren vekili
b) iş güvenliği uzmanı
c) iş yeri hekimi
d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi
e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı
f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta
g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci
b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
f bendindekiler seçimle gelirler.
kurulun başkanı işveren veya işveren vekili,
kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür.
isg uzmanlığı hakkında İSG kurulu
kurulması
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:
Baş temsilci seçimlebelirlenir.
Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı
2-50                                  1
51-100                              2
101-500                            3
501-1000                          4
1001-2000                        5
2001 ve üzeri                    6
isg uzmanlığı hakkında iş güvenliği
uzmanlarının
yetkileri
İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.
 İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
(DEĞİŞİK YENİ)
isg uzmanlığı hakkında 48 saat toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan
en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.
isg uzmanlığı hakkında 1000 kişi az tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde
her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.
isg uzmanlığı hakkında 750 kişi tehlikeli sınıflarda yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde
her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.
isg uzmanlığı hakkında 500 kişi çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde
her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.
isg uzmanlığı hakkında 220 saat isg uzmanlarının eğitim programının teorik kısmı 180 saat,
uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz
isg uzmanlığı hakkında 30 saat yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık
personeli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz.
osgb 10 m2 osgb nin muayne odası
osgb 10 m2 osgb nin iş güvenliği odası
osgb 15 m2 acil müdahale ve ilkyardım odası
osgb 12 m2 osgb bekleme odası
osgb 5 yılda bir osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi
osgb 5 iş günü osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden
 en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre
osgb 30 gün herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe
iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe
iade edecekleri süre
işyeri özellikleri 4 m işyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği
işyeri özellikleri 80 cm makinelerle çalışan tezgahlarda min. olması gereken açıklık miktarı
işyeri özellikleri 120 cm işyerindeki geçişlerin min. olabileceği genişlik
işyeri özellikleri 90 cm yüksek geçit ve sağanlıklarda olması gereken korkuluk yüksekliği
işyeri özellikleri 2 m korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi
işyeri özellikleri 100 kg korkulukların taşıyabileceği en az yük miktarı
işyeri özellikleri 1 parmak korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor
işyeri özellikleri 20 lüx işyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler
işyeri özellikleri 50 lüx kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve
benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, kolidor, yol ve merdivenler
işyeri özellikleri 100 lüx kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler
kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok
ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar
işyeri özellikleri 200 lüx normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin
yapıldığı yerler
işyeri özellikleri 300 lüx ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler 
işyeri özellikleri 500 lüx koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler
işyeri özellikleri 1000 lüx hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler
işyeri özellikleri 15 - 30 0C işyerinde olması gereken min. ve max. sıcaklık düzeyleri
işyeri özellikleri 1 saat kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak
işyeri özellikleri 1000 kg işyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük
işyeri özellikleri 2 cm delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar
işyeri özellikleri 110 cm bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği
işyeri özellikleri 55 cm bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği
işyeri özellikleri 20 - 45 derece merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı
işyeri özellikleri 3,5 metre zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği
işyeri özellikleri 22 cm merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar
işyeri özellikleri 4 m ahşap merdivenin uzunluğu
işyeri özellikleri 4 basamak korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı
işyeri özellikleri 2,5 m2 işyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı
işyeri özellikleri 3 ayda bir işyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi
işyeri özellikleri 60 derece bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi
işyeri özellikleri 10 günde bir işyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman
işyeri özellikleri 80 cm yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. genişliği
işyeri özellikleri 110 cm 4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi
işyeri özellikleri en az 10 kişinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.
işyeri özellikleri 3 m bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar
işyeri özellikleri tuvalet 100 kişiye kadar olan yerlerde
25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet
100 kişiden sonra
50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet
fiziksel risk etmenleri yük kaldırılması genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg
kadın işçiler en fazla 25 kg
erkek işçiler en fazla 55 kg
fiziksel risk etmenleri yük kaldırılması belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları:
                      erkek             kadın
14-16            16                 11
16-18            21                 13
18-20            26                 15
20-35            28                 17
35-50            23                 15
50 üstü          18                 11
fiziksel risk etmenleri en ağır yükler
en hafif yükler
en ağır yükler parmak eklemi - dirsek yüksekliği arasında olmalıdır.
En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.
fiziksel risk etmenleri LD 50 öldürücü konsantrasyon
fiziksel risk etmenleri 20 hz>x subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar
fiziksel risk etmenleri 20 khz<x ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler
fiziksel risk etmenleri 20 hz - 20 khz bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir
fiziksel risk etmenleri 4000 - 4500 hz işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansı
fiziksel risk etmenleri 0 db duyma eşiği
fiziksel risk etmenleri 140 db ağrı eşiği
fiziksel risk etmenleri 115 db işitme kaybının yaşandığı eşik -
çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.
fiziksel risk etmenleri 2 yıl 85 db gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet
gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma
fiziksel risk etmenleri 80 db en düşük maruziyet etkin değer kkd bulundurulmalı
fiziksel risk etmenleri 85 db en yüksek maruziyet etkin değer kkd kullandırılmalı
fiziksel risk etmenleri 87 db maruziyet sınır değer
fiziksel risk etmenleri 6 ay gürültüye karşı yükümlülük
fiziksel risk etmenleri 6 saat gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi
fiziksel risk etmenleri maruziyet düzeyi çalışanın gürültüden etkilendiği süredir
fiziksel risk etmenleri A skalası gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme
cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.
fiziksel risk etmenleri gürültü ölçme
cihazları
anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler
fiziksel risk etmenleri gürültü kaynağında
alınması gereken
önlemler
kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi
gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi
gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması
fiziksel risk etmenleri gürültülü ortamda
alınması gereken
önlemler
makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı
yeterli önlemlerin alınması
gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak
gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak
sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri
ses emici malzeme ile kaplamak
fiziksel risk etmenleri gürültüye maruz
kalan kişide
alınması gereken
önlemler
gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması
gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması
gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak
fiziksel risk etmenleri tıbbi korunma
koruyucu-
önleyici
gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı
olanlar çalıştırılmalı
gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı
görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı
fiziksel risk etmenleri 7,5 saat işçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre
fiziksel risk etmenleri iç kulaktaki
duyma hücrelerinde
gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın iç kulaktaki duyma
hücrelerinde meydana gelir
fiziksel risk etmenleri katı - 600C ses katı ortamlarda 600C sıcaklıkta daha iyi yayılır.
fiziksel risk etmenleri 1 - 1000 hz el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.
fiziksel risk etmenleri 5 m/sn2 el-kol titreşiminde
8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri
fiziksel risk etmenleri 2,5 m/sn2 el-kol titreşiminde
8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri
fiziksel risk etmenleri 1 - 80 hz tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir
fiziksel risk etmenleri 1,15 m/sn2 tüm vücut titreşiminde
8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri
fiziksel risk etmenleri 0,5 m/sn2 tüm vücut titreşiminde
8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri
fiziksel risk etmenleri 2 yıl titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi
fiziksel risk etmenleri 4 - 10 hz frekans aralığı iç organlarda baldırlarda rezonans etkisi yapar
fiziksel risk etmenleri 16 - 20 db insanların dayanabileceği frekans aralığı
fiziksel risk etmenleri < 1 hz deniz tutması hali
fiziksel risk etmenleri 1 < x < 8 hz kas iskelet sistemi hastalıkları, görme bozuklukları
fiziksel risk etmenleri x > 8 hz beyaz parmak hastalığı
fiziksel risk etmenleri 55% işyerinde ideal nem oranı
fiziksel risk etmenleri 29 derece çalışanın performansı yüzde 5 düşer
fiziksel risk etmenleri 30 derece çalışanın performansı yüzde 10 düşer
fiziksel risk etmenleri 31 derece çalışanın performansı yüzde 17 düşer
fiziksel risk etmenleri 32 derece çalışanın performansı yüzde 30 düşer
fiziksel risk etmenleri 4 atmosfer normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı
fiziksel risk etmenleri 4 atmosferi
geçerse
insan vücudu üzerinde AZOT NARKOZU etkisi yapar.
fiziksel risk etmenleri 3 gün basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi
fiziksel risk etmenleri 10 yıl basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi
fiziksel risk etmenleri 2 yılda bir basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı
fiziksel risk etmenleri ayda bir radyasyonla çalışanların periyodik muayneleri
fiziksel risk etmenleri iyonize radyasyon a, b, d, c, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ölür.
fiziksel risk etmenleri non-iyonize
radyasyon
kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları),
kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar
fiziksel risk etmenleri 15% kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15i ışın şeklinde
ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60ı infrared ışınlar, %30u görünür ışınlar,
%10u ise UV ışınlardır.
fiziksel risk etmenleri bar veya
newton/cm2
basınç birimidir. Barometre ile ölçülür.
fiziksel risk etmenleri 40 m3 dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az 40 m3 hava sağlanacak ve bu havadaki
CO2 miktarı % 0,1 i geçmeyecek.
fiziksel risk etmenleri 22m
2 defadan fazla
5 saat
bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 defadan fazla dalmayacak,
bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek
fiziksel risk etmenleri 15 gün dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi yapılması gerekir
fiziksel risk etmenleri termometre sıcaklık ölçüm cihazı
fiziksel risk etmenleri higrometre nem ölçüm cihazı
fiziksel risk etmenleri psikometre havadaki nem oranı ölçüm cihazı
fiziksel risk etmenleri anemometre hava akım hızı ölçüm cihazı
fiziksel risk etmenleri glob termometre radyant sıcaklık ölçüm cihazı
fiziksel risk etmenleri eksplozimetre kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı
gaz konsantrasyonu ölçümünde kullanılır.
fiziksel risk etmenleri üst - orta ve
taban
kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden 3 er kez ölçüm yapmak
gerekir.
fiziksel risk etmenleri termal konforu
etkileyen faktörler
sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme
durumu, genel sağlık durumu
fiziksel risk etmenleri lüx aydınlatma şiddeti
fiziksel risk etmenleri kandela (mum) ışık şiddeti
fiziksel risk etmenleri lümen ışık akısı
fiziksel risk etmenleri 100 - 150 lüx parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve
önerilen aydınlatma değeri
fiziksel risk etmenleri 60 - 100 lüx parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen
ve önerilen aydınlatma değeri
parça büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen
aydınlatma değeri
parça büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen
aydınlatma değeri
fiziksel risk etmenleri 200 - 280 lüx parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve
önerilen aydınlatma değeri
fiziksel risk etmenleri 40 - 60 lüx parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve
önerilen aydınlatma değeri
fiziksel risk etmenleri 24 - 42 volt seyyar aydınlatma lambaları
fiziksel risk etmenleri 41 derece vücut ısısı 41 dereceye ulaşırsa ısı çapması olur.
kimyasal risk etmenleri ESD günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar
vermeyen sınır değerini gösterir.
kimyasal risk etmenleri kömür tozu fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.
kimyasal risk etmenleri mermer tozu solunum açısından en az tehlikeli toz mermer tozudur.
kimyasal risk etmenleri  civa florür ve
kurşun
kaynak ve kesme işlemlerinde civa florür ve kurşun ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.
kimyasal risk etmenleri asetilen kaynak tüplerinde gaz halinde bulunmaz
kimyasal risk etmenleri mac müsaade edilen azami konsantrasyon
kimyasal risk etmenleri stel
değeri
15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir.
kimyasal risk etmenleri twa
değeri
haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği
ortalama konsantrasyon
kimyasal risk etmenleri 55 derece altı parlayıcı madde olarak adlandırılır
kimyasal risk etmenleri 0 derece altı çok kolay alevlenir maddeler
kimyasal risk etmenleri 21 derece altı kolay alevlenir maddeler
kimyasal risk etmenleri 21-55 derece alevlenir maddeler
kimyasal risk etmenleri 9 sınıf BM ye göre kimyasalların sınıflandırılması
kimyasal risk etmenleri 3 sınıf AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması
kimyasal risk etmenleri 40 cm kimyasalların koyulabileceği max. yükseklik
kimyasal risk etmenleri 5 yılda bir kimyasallarda risk analizinin periyodik yapılacağı zaman
kimyasal risk etmenleri 2 yılda bir asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi
kimyasal risk etmenleri 40 yıl asbest ile ilgili bilgilerin saklanacağı zaman dilimi
kimyasal risk etmenleri 0,1 lif/cm3 8 saatlik asbest maruziyet sınırı twa olarak
kimyasal risk etmenleri 10 yıl asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi
kimyasal risk etmenleri eğitim konuları kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada işçilere verilecek eğitim konu kapsamı;
sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler
maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler
hijyen kuralları
koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması
kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmalarıda dahil yapılması
gereken işler
kimyasal risk etmenleri gazlar karbondioksit: basit, boğucu, yanmaz
metan: boğucu ve patlayıcı
karbonmonoksit: zehirleyici ve patlayıcı. Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek birleşir.
Karbon sülfür: parlayıcı sıvı
asetilen: parlayıcı gaz
fosfor penteklorür: parlayıcı katı
kimyasal risk etmenleri basit boğucu
gazlar
karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen
kimyasal risk etmenleri kimyasal boğucu
gazlar
karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür
kimyasal risk etmenleri amfibol grubu
asbestler
1.krokidolit(mavi)
2.amozit(kahverengi)
3.tremolit
4.aktinolit
kimyasal risk etmenleri patlayıcı ortam
oluşabilecek
yerlerin
sınıflandırılması
bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
bölge 2
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
bölge 20
Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
bölge 21
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
bölge 22
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.
biyolojik risk etmenleri 15 yıl biyolojik risklere maruz kalan kişilerin evraklarının saklanacağı süre
biyolojik risk etmenleri 30 gün grup2, 3, 4 ile çalışmalardan önce bakanlığa bildirim yapılması gereken süre
biyolojik risk etmenleri 15 yıl biyolojik risklerde çalışan işçilerin evraklarının saklanacağı süre
biyolojik risk etmenleri 40 yıl biyolojik risklerde çalışan işçilerin özel durumlarda evraklarının saklanacağı süre
biyolojik risk etmenleri 40 yıl özel
durumları
1.kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet
2.eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar
teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet
3.hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep
olan biyolojik etkenlere maruziyet
4.tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan
biyolojik etkenlere maruziyet
5.uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik
etkenlere maruziyet
biyolojik risk etmenleri 15 yıl grup 3 ve 4 ün biyolojik etkenlerle ilgili evraklarının saklanacağı süre
biyolojik risk etmenleri biyolojik etkenlere
maruziyetin olabi-
leceği işler
1. gıda üreten fabrikalarda çalışma
2. tarımda çalışma, ormancılık
3. hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, balıkçılık
4. sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morgda çalışma
5. mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik
ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma
6. atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
7. kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma
biyolojik risk etmenleri enfeksiyon riski sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk
biyolojik risk etmenleri antraks(şarbon) uluslararası çalışma örgütü ilk meslek hastalığı olarak tanımlamıştır
biyolojik risk etmenleri berilyum ve
kadmiyum
berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.
biyolojik risk etmenleri bakteriyel şarbon, lejyoner hastalığı, tüberküloz, brusella, menengokoksik, menenjit,
difteri boğmaca
biyolojik risk etmenleri viral hepatit-B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, varisella zoster, herpes enfeksiyonu
biyolojik risk etmenleri zoonoz doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.
biyolojik risk etmenleri patojenite bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir.
biyolojik risk etmenleri virülans etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.
biyolojik risk etmenleri grup  hastalık yapma ciddi tehlike topluma yayılma tedavi
grup 1 - - - +
grup 2 + + - +
grup  3 + + + +
grup 4 + + + -
biyolojik risk etmenleri leptospiroz fare idrarından kaynaklanan zehirlenme
yatıp kalkma yerleri 12 metreküp koğuşlarda olması gereken kişi başına min. hava miktarı
yatıp kalkma yerleri 80 cm koğuşlarda yataklar arasındaki min mesafe
yatıp kalkma yerleri 6 ayda bir koğuşlar antiseptik solüsyon ile temizlenecek
yatıp kalkma yerleri 280 cm koğuşlarda olması gereken min. tavan yüksekliği
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
15 metreküp kurşunla çalışma yapılan yerlerde adam başına düşmesi gereken hava miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
0,15 mg/metreküp periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek kurşun miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
0.075
mg/metreküp
periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek civa miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
0,05 mg/metreküp periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek arsenik miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
19% atmosferdeki oksijen miktarı. %19 altı ve %25 üstü sıkıntı yaratır.
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
%1 den fazla
olmayacak
benzen ve hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda mamul eşya imalat sanayisinde
kullanılan yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
20 ppm veya
60 mg/metreküp
kapalı sistemde olabilecek max. Karbonsülfür miktarı
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
6 ayda bir tozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınması
gereken süre
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
pnömokonyoz
0,5 - 5 mikron
solunum yoluyla akciğerdeki alveollere kadar ulaşan ve orda birikerek pnömokonyoz
denilen toz hastalığı yapan tozların tane büyüklüğü 0,5 - 5 mikron arasındadır.
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
kan kanseri benzenin neden olduğu hastalık
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
bisinozis pamuk tozunun solunması sonucu oluşan hastalık
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
6 ay gürültüden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
2 yıl gürültüye bağlı işitme kaybı en az 
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
3 ayda bir kurşun ve civa ile çalışanların periyodik muayeneleri
meslek hastalıklarına
karşı önlemler
6 ayda bir arsenik ile çalışanların periyodik muayeneleri
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
dinamit petrol kuyusu yangınlarında en etkili söndürme aracı dinamittir.
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
2 çıkış 500 e kadar çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
3 çıkış 500 den fazla çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
4 çıkış 1000 kişiyi geçerse min. çıkış sayısı
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
1 yıl yangın tesisat ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı kontrol edilmesi gereken süre
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
6 ayda bir seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol edilmesi gereken süre
dolum 1 yılda bir yapılır
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
6 ayda bir yangın için yapılması gereken alarm ve tahliyeleri deneme süresi
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
3-4 metre yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
2 yılda bir kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
her 500 metrekare tehlikeli sınıflarda bu alanda  her 500 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
her 250 metrekare çok tehlikeli sınıflarda bu alanda  her 250 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
25 metre yangın söndürme cihazlarına olması gereken max. ulaşma mesafesi
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
ayda bir özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde yapılması gereken söndürme tatbikat süreleri
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
söndürme
maddesi
A B D 1000 V kadar elektrik
su X        
köpük X X      
ABC tozu X X X    
BC tozu   X X   X
CO2   X X   X
halon ve
alternatifleri
  X X    
D tozu       X  
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
A-B-C-D- A- katı madde yangınları
B- sıvı madde yangınları
C- gaz yangınları
D- hafif metal yangınları
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
yangın türü A tipi yangınlar: odun, kömür, kağıt, ot, doküman ve plastik gibi
B tipi yangınlar: benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi
C tipi yangınlar: metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi
D tipi yangınlar: lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi
yangına karşı güvenlik
tedbirleri
A sınıfı yanıcı
sıvılar
AI- benzin
AII- gaz yağı
AIII- motorin, fuel oil
makinalarda ve tezgahlarda
alınacak tedbirler
3 mm sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında kesilen parçalara
karşı saç koruyucunun kalınlık miktarı
makinalarda ve tezgahlarda
alınacak tedbirler
40 mm den az yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucusu arasında çap yönündeki boşluk 40 mmden
az olacak, yan boşlukların her biri 30 cm taş çapına kadar 20 mm den daha büyük
çaplardaki taşlarda ise 25mm den fazla olmayacaktır. Ayrıca taş ile mesnet aralığı
en fazla 3mm olacaktır.
makinalarda ve tezgahlarda
alınacak tedbirler
ayda bir şerit testere ve bıçkı makinelerinin testere bağlantıları en az ayda bir kontrol ve
muayene edilmelidir.
makinalarda ve tezgahlarda
alınacak tedbirler
3 mm yatay bıçak merdaneli planya(kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi)
arasındaki boşluk en fazla 3mm olmalıdır.
makinalarda ve tezgahlarda
alınacak tedbirler
180 cm havalandırma filtrelerinin çıkış borularılarının çatıda olabileceği min. Yükseklik
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
basınçlı kap iç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
basınç düşürme
cihazları
emniyet valfleri, patlama diski, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
otomatik sistemler basınç ve sıcaklık şalterleri, akışkan seviye swiçleri, emniyetle ilgili her türlü ölçme
kontrol ve düzenleme cihazları
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
emniyet cihazları tağdiye cihazı, blöf valfi, presostad
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
basınçlı kapların
görünür yerlerine
kap hacmi (litre)
işletme basıncı (kg/santimetrekare)
deneme basıncı (kg/santimetrekare)
kontrol tarihi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
basınçlı kap
çeşitleri
kazanlar, gaz tüpleri, hava tankları, lpg tankları, kompresör, boru hatları, sinai gaz
tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar, hidrolik akışkan devreleri, pnömatik akışkan
devreleri, soğutma üniteleri, hidrofor, boya kazanı, buhar kazanı vb.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
kazanların görünür
yerlerine
imalatçı firma adı
kazanın seri numarası
imal yılı
en yüksek çalışma basıncı
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
kazan dairesi
tasarımında
yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı
tarzının seçilmesi,
kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması,
tavanın hafif malzamaden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
valf ağızları
sol vida dişli
asetilen, bütan, klor metil, propan, hidrojen
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
valf ağızları
sağ vida dişli
amonyak, asit karbonik, basınçlı hava, oksijen, azot
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1,5 katı kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır.
Yılda bir yapılır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
manometre kazanlarda güvenlik açısından bulunması gereken cihazdır. Kazanın en yüksek çalışma
basıncının 2 katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak (kazan boyunun
1,5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacak)
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl buhar kazanlarının periyodik kontrolleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
3 yıl taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz)
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
TSEN 12863
standartlarında
taşınabilir asetilen tüpleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl manifoldlu asetilen tüp demetleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl manifoldlu tüp demetleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
10 yıl sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yerüstü)
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
10 yıl sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yeraltı)
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl kullanımdaki LPG tüpleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 yıl basınçlı hava tankları
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
TSEN 13458-3
standartlarında
kriyojenik tanklar
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
10 yıl tehlikeli sıvıların (aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılar) bulunduğu tank ve depolar
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
5 yılda bir LPG tanklarında bulunan emniyet valflerinin kontrol ve test süresi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
5 yıl basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
sıkıştırılmış gazlar Ar, N2, He  10 yıl,
H2 10 yıl
O2, hava  10 yıl
CO  5 yıl
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
sıvılaştırılmış gaz CO2 , NO2 ve benzerleri  10 yıl,
toksik gazlar   5 yıl
çok toksik gazlar  5 yıl
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
3 mm basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alışımlı alüminyum
ise min. et kalınlığı
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
2 mm basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
100 C alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
300 C çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
2 adet basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik vanası vardır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
2 adet buhar kazanlarında olması gereken emniyet subabı adedi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1 adet sıcak su kazanlarında 1 adet termometre bulunacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
1,1 katına basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının
1,1 katını açacak şekilde ayarlanmalıdır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
2 adet kazanlarda birbirinden ayrı en az 2 adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
Bunlardan bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır.
Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini
gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
600 kg/cm2 ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/santimetrekareyi geçmeyecek
ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
0,5 atü
110 C
alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 atü ve sıcaklık 110 C yi
geçmeyecektir.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
120 C  gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C
nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
yılda 1 kompresörlerin periyodik kontrolleri
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
kompresörlerin
üzerinde
imalatçı firmanın adı
yapıldığı yıl
en yüksek çalışma basıncı
kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
50 C kompresörün periyodik bakımdan önce düşmesi gereken sıcaklık derecesi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
10 metre seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı
bir bölme içinde bulunacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
boru renkleri yeşil - içme suyu boru hattı
kırmızı - buhar boru hattı
mavi - hava boru hattı
turuncu - asit boru hattı
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
tüplerin üst
tarafında
üretici ismi
seri numarası
boş/dolu ağırlığa ek olarak
maksimum basınç
gazın ismi
tüp üstünde yapılmış test tarihi yer alacaktır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
tüplerin
depolanması
1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir
1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz
5 ve 6 hiçbir grupla depolanamaz
birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre gruplanacak,
yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı tutulacak (min. 6 metre)
depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı
alanlara uzak olacak ( 20 metre)
tüp depo alanında en az 2 adet 12 kglık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü
bulunmalıdır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
tüplerin renk
kodları
oksijen - mavi
asetilen - sarı / turuncu
hidrojen - kırmızı
helyum - kahverengi
azot - yeşil
karbondioksit - siyah
argon - açık mavi
lpg - gri / mavi
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
172 Kpa tüpler 172 Kpa altında boşaltılmalıdır.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
zorlayıcı testler hidrolik test
pnömatik test
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
zorlayıcı olmayan
testler
gözle muayene testi
sıvı sızdırma testi
manyetik partiküler testi
ıslak floor ışığı testi
radyografi testi
ultrasonik test
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
15 metre  sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı kap tüplerinin depolandığı
alanlara en az 15 m dir.
basınçlı kaplarda alınacak
tedbirler
2 m vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya su boru hatları ile 11 ila 50 metreküp
kapasitesi olan oksijen depolama tankları arasındaki uzaklıklar 2m olmalıdır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
42 volt toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım elektrik panoları özel
yerlerde bulunacaktır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
250 volt bu voltta ve üstünde olan panolarda en az 1 adet şalterle akım kesme tertibatıyla
kontrol altına alınacaktır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
250 volt toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım tesisatlarında sürekli
olarak taşınabilir iletkenler kullanılmayacaktır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
42 volt gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi bu voltta olan AC ve DC devrelerinde
kofra denen sistemleri olacaktır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
42 volt kazan içinde kullanılacak elektrik aletlerinin alabileceği maksimum değer
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
2 m  elektrik kaynağı yapılan yerlerde kaynağın yapılacağı bölgede çevrilecek paravanın min.
Yüksekliği
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
60 cm alçak gerilim tesisatında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
80 cm yüksek gerilim tesisattında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik 
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
2 m alçak ve yüksek gerilim tesisatta servis kolidorlarının olabileceği min yükseklik seviyesi
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
yılda 1 elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner periyodik bakım süresi
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
yılda 1 akümülatör, transformatör periyodik bakım süresi
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
yılda 1 havalandırma ve klima tesisatı periyodik bakım süresi
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
350 cm 250 - 420 Kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma mesafesi
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
50 volt
110 volt
alternatif akımlarda insan vücudu max 50 volt,
doğru akımlarda max 110 volta dayanır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
mavi daire elektrik yangınları mavi daire ile gösterilir.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri

 
proses akış şemasında gösterilen bu işaret operasyon anlamına gelir.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri

 
elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan bu işaret el aletlerinin çift yalıtımlı olduğunu
gösterir.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
30 mA insan vücudu üzerinden geçerek 30 mA şiddetindeki bir akım, yaşam için tehlike sınırıdır.
elektrik tesisatlarında
alınacak güvenlik önlemleri
7 önemli
faktör
elektriğin vücutta yaptığı hasar 7 önemli faktöre bağlıdır;
akımın tipi
akımın miktarı
akımın izlediği yol
temas süresi
temas yeri
vücudun direnci
voltaj
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1,25 kaldırma araçlarının maksimum kaldırabileceği yükün 1,25 katını kaldırabilecek güçte
olmalı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1 yıl kaldırma ve / veya iletme araçları periyodik bakım süresi
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1 yıl asansör ( insan ve yük taşıyan) periyodik bakım süresi
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1 yıl yürüyen merdiven ve yürüyen bant
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1 yıl istif makinesi ( forklift, transpalet, lift)
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
6 ay yapı iskeleleri
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1,25 katı
1,1 katı
vinçlerin periyodik konrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen
yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
3 katına kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün
en az el ile çalıştırılanlarda 3 katına eşit olacak
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
4 katına kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün
en az mekanik olarak çalışanlarda 4 katına eşit olacak
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
5 katına kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün
en az erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı(korozif) gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda
 5 katına eşit olacak
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
2 adet 5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde bulunması gereken elektrikli fren sayısı
veya  1 elektrikli 1 mekanik fren bulunacaktır
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
7 dokuma halatların güvenlik katsayısı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
6 çelik-tel halatların güvenlik katsayısı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
5 bağlantı zincirinin güvenlik katsayısı( kaldırma ve bağlama-sapan zincirlerinin
güvenlik katsayısı)
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
4 sapan ve zincirlerin güvenlik katsayısı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
3 ip halatların güvenlik katsayısı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
5% zincirlerin boylarında uzama miktarının seviyesi bu seviyeden sonra uzama olursa
kullanılmayacak
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
50 km/h rüzgarlı havalarda vincin çalışabileceği maksimum rüzgar hızı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
2 kaldırma araçlarının halat tamburlarında min kalacak halat sarımı
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
6 metrede bir çelik borularda bağlantı yapılabilecek en fazla miktar
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
6 -- 8 tamburlu makineler üzerinde kullanılan taşıyıcı halatların güvenlik katsayısı
malzemeler için 6,
insan taşınmasında 8 dir.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
2,5 katı tamburların yanları falnşlı olmalı, flanş genişliği halatın çapının 2,5 katı olmalıdır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
4 te biri zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmiş ise
zincir kullanılmamalıdır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
baklalar zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirine tutturulmamalıdır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
kullanılmayacaktır 6 bükümlü çelik halatların 50 cm veya özel çelik halatların 1 metre boyunca daynımlarını
aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır;
7 telli çelik halatlarda %12,
19 telli çelik halatlarda %20,
37 telli çelik halatlarda %25,
61 telli çelik halatlarda %25,
seal özel çelik halatlarda %12,
üçgen bükümlü özel çelik halatlarda %15,
özel çelik halatlarda %20
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
1 -3 metresi çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi
gibi hallerde, halatı 1 -3 metresi uygun şekilde kesilecek ve halatın başları yeniden
uygun şekilde bağlanacaktır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
tel halatların
muayenesi
hareketli halatlarda bir halat sarımında rasgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa
veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa,
askı veya duran halatlarda bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa,
bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa,
hareketli halatlarda kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi varsa
halat değiştirilmelidir.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
halatın çapı bir halatın çapı aşağıdaki değerlerin altına indiyse halat değiştirilmelidir
19 mmye kadar çaplı halatlarda 1mm,
22 - 28 mm arasındaki çaplı halatlarda 1,5 mm,
32 - 38 mm arasındaki çaplı halatlarda 2 mm.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
3 - 5 cm normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 3 - 5 cm kaldırıldıktan sonra frenler test
edilmelidir.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
75 cm köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak
tutulmalı ve buralar en az 75 cm eninde olmalıdır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
45 cm ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan
sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 cm
genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
180 cm vinç arabalarının geçit ve sahnlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit
tesisler arasında 180 cm den az açıklık bırakılmayacaktır.
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
10 km/h
20 km/h
forkliftlerin azami hızı
yüklü iken: 10 km/h
boş iken: 20 km/h
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
forkliftler rampalardan çıkarken daima ileri, inerkende geriye doğru hareket edilmelidir
kaldırma araçlarında
alınacak güvenlik önlemleri
   
acil durum planları acil durum
ekipleri
yangın ekibi
ilkyardım ekibi
güvenlik ekibi
bakım ekibi
sızıntı kontrol ekibi
refakat etmekle görevli ekip
acil durum planları acil durum
planlamasının
aşamaları
planlama için ekibin oluşturulması
mevcut ve olası risklerin analizi
planın hazırlanması
planın yürürlüğe konulması
acil durum planları planlama durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve dökümantasyon olay komuta
sisteminde planlama bölümünün görevidir.
acil durum planları ön test ekibi acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini
ve / veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini acil durum yetkilisine iletecek ve
kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan acil tahliye ekibi
ön test ekibidir.
acil durum planları 70 cm
190 cm
kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm den ve yüksekliği 190 cm den az olamaz
acil durum planları 120 dak
90 dak
kaçış merdivenlerinin yangın en az 120 dak dayanıklı duvar ve en az 90 dak dayanıklı
duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.
acil durum planları yangın algılama
cihazları
ısı dedektörü, duman dedektörü, beam dedektörü
acil durum planları 200 - 240 cm acil durum yönlendirme işaretleri yerden 200 - 240 cm aralığında yerleştirilmelidir.
acil durum planları yönlendirme ve
kontrol
kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme
ve kontrol denir.
acil durum planları 30-40-50 işveren işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve
az tehlikeli yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar
arama, kurtarma ve tahliye
yangınla mücadele için
en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. işyerinde bunları aşan sayılarda
çalışan bulunması halinde, tehlike sınıflarına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için
birer destek elemanı daha görevlendirilir.
10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişli görevlendirilir.
acil durum planları ayda bir duman dedektörlerinin periyodik kontrolü
ekranlı araçlarda çalışma uygulanmaz hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalinde
taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde
toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
işyerlerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde
hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük
ekranlı cihazlarda
ekranlı daktilolarda
ekranlı araçlarda çalışma eğitim konuları zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
doğru oturuş
gözlerin korunması
gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı
gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
ara dinlenmeleri
ekranlı araçlarda çalışma göz muayene
süreleri
ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
düzenli aralıklarla
ekranlı araçla çalışmadan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
ekranlı araçlarda çalışma 2 yıl ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla 2 yıl içinde
yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur.
ekranlı araçlarda çalışma 32 - 62 cm ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe
ekranlı araçlarda çalışma 72 - 82 cm ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe
ekranlı araçlarda çalışma ekranlı araç uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim
gösteren cisimlere denir.
ergonomi 30 dak oturarak iş görenin en az 30 dak ayakta iş görmesi gerekir
ayakta iş görenin en az 30 dak oturarak iş görmesi gerekir
ergonomi % 3-5 sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken % 3-5 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur
ergonomi % 8-10 sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta % 8-10 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur
ergonomi iş araları spontan: aşırı zorlayıcı işlerde çalışanların kendisince verdiği aralardır.
Maskelenmiş: halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdır
iş-koşullu: bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma
arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma
önceden programlanmamış
ergonomi birbirini izleyen
adımların sırası
çalışma sisteminin ergonomisinde birbirini izleyen adımların sırası
dayanabilirlik - kabul edilebilirlik - hoşlanılabilirlik - kendini gerçekleştirebilirlik
psikososyal risk etmenleri psikolojik taciz
kategorileri
işe yönelik psikolojik taciz
sosyal dışlama
kişiye yönelik saldırılar
sözlü tehdit
itibarın zedelenmesi
psikososyal risk etmenleri rol belirsizliği çalışan işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde amaçlar, beklentiler, hedefler
ve sorumluluklarda belirsizlik olduğu durumlarda ortaya çıkar
psikososyal risk etmenleri rol çatışması çalışandan değerleriyle çatışan bir rol yada birbiriyle uyuşmayan roller üstlenmesi
istendiğinde ortaya çıkar
psikososyal risk etmenleri rol yetersizliği örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda
ortaya çıkar
psikososyal risk etmenleri stresör birey ve organizmanın uyumunu bozan, stres hissetmesine neden olan, iç ortamlardan
veya dış ortamlardan kaynaklanan uyarılara denir.
psikososyal risk etmenleri distres kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.
psikososyal risk etmenleri karoshi ani tükenme sendromuna bir örnektir. Sonu ani ölümle biter.
psikososyal risk etmenleri smt stres yönetimi eğitimi
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
180 cm
60 cm
ana nakliyat yolları en az 180 cm yükseklikte olmalı, araçlarla galeri yan duvarların birisi
arasındaki mesafe en az 60 cm yaya yolu bırakılmalıdır.
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
3metre üstü emniyet kemerlerinin kullanılması gereken yükseklik seviyesi
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
200 cm belediye sınırları içinde meskul bölgelerde yapı kazılarına başlamadan önce yapı
alanının çevresi ortalama 200 cm yüksekliğinde tahta perde ile çevrilecektir.
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
240 cm
3m
ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm den, yük taşımayan
iskelelerde 3m den fazla olmayacaktır.
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
4 kişi
400 kg
asma iskelelerde en fazla 4 kişi çalıştırılabilir. Maksimum yük 400 kg dır.
inşaat işlerinde alınacak
güvenlik tedbirleri
haftada bir iskelelerin periyodik kontrol süresi
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
20-30 volt
70-110 volt
kaynak makinelerinin çalışma gerilimi 20-30 volt, boşta çalışma gerilimi 70-110 volt
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
2 adet 12 kg kaynak işleri yapılan yerlerde bulunması gereken yangın söndürücü sayısı
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
3 metre kaynak işlerinde üfleç ile tüp arasındaki hortum uzunluğunun mesafesi
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
24 volt kapalı alanlarda kaynak yaparken kullanılacak seyyar lambanın voltajı
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
5 metre kaynak işlerinin yapıldığı yerin ortamında tavan yüksekliğinin min değeri
kaynak işlerinde alınacak
güvenlik önlemleri
6 metre  kaynak işlerinde kullanılan oksijen tüplerinde yanıcı gazlar en az kaç metre uzaklıkta
depolanacağı
malzemelerin istiflenmesi
ve depolanması
3 m istiflemenin maksimum yapılacağı yüksekliği
malzemelerin istiflenmesi
ve depolanması
5 sırada bir ağır çuval ve torbalar 5 sırada bir bir torba eksik konularak istifleme yapılacaktır.
kişisel koruyucular 1150 kg emniyet kemerinin minimum taşıyabileceği ağırlık
kişisel koruyucular 6 ayda bir solunum cihazları periyodik bakım zamanı
sağlık ve güvenlik işaretleri kırmızı renk yasak tehlikeli hareket ve davranış (bazı durumlarda yangın ve tahliyede kullanılır)
sağlık ve güvenlik işaretleri sarı renk uyarı işareti dikkatli ol önlem al
sağlık ve güvenlik işaretleri yeşil renk acil kaçış ve ilk yardım işaretleri
sağlık ve güvenlik işaretleri mavi renk zorunluluk işareti
sağlık ve güvenlik işaretleri turuncu renk emniyet anlamı katar
havalandırma 0,5 m/sn  ortamdaki hava akım hızının rahatsız etmiyecek maksimum seviyesi
havalandırma 2 defa ortamın havasının saatte değiştirilme miktarı
havalandırma 3 ayda bir aspirasyon tesisatının periyodik bakım süresi
yüksekte çalışma son 3 basamak merdivenlerde çıkılmayacak basamaklar
çok buğu oluşan ortamlar 15 derece-
30 derece
çok buğu oluşan kapalı işyerlerinde olması gereken sıcaklık derecesi aralığı
maden metan %1 metana kadar normal ateşleme yapılabilir, delikler doldurulabilir, %1den sonra
ateşleme yapılmaz.
%1,5 metanda elektrik cihazları iptal edilir, şalter indirilir.
%2 metanda üretim çalışmaları durdurulur, işçiler temiz hava içine alınır, havalandırma
yapılır.
%4,5 metan patlama alt sınırıdır.
%9,5 metan en şiddetli patlama değeridir.
%15 metan patlama üst sınırıdır.
%15 den sonra patlama olmaz metan yanar.
risk değerlendirilmesi metotları ön tehlike analizi (PHA)
kinney yöntemi
zürih tehlike analizi
makine risk değerlendirmesi
hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) Nitel (Kalitatif)
hata ağacı analizi (FTA) Nitel-Nicel
olay ağacı analizi (ETA) Nitel-Nicel
tehlike ve işletilebilirlik çalışması (HAZOP) Nitel
olursa ne olur anlizi
neden sonuç analizi Nitel-Nicel
matris Nitel
risk değerlendirilmesi şiddet düzeyleri çok hafif: iş saati kaybı yok, ilk yardım gerekli
hafif: iş günü kaybı yok, ilk yardım gerekli
orta: hafif yaralanma, tedavi gerekli
ciddi: ölüm, ciddi yaralanma, sürekli iş görememezlik, meslek hastalığı
çok ciddi: birden çok ölüm
risk değerlendirilmesi 5 adımda risk
değerlendirilmesi
tehlikelerin belirlenmesi
tehlikelerin değerlendirilmesi
risklerin derecelendirilmesi ve alınacak önlemlere karar verilmesi
bulguların kayıt altına alınması ve kontrol önlemlerinin uygulanması
denetim, izleme, gözden geçirme ve gerekli hallerde iyileştirme
risk değerlendirilmesi risk iletişiminin
3 temel ilkesi
algılama - amaç - iletişim
risk değerlendirilmesi %40-%30-%20-%10 Kazaların önlenmesi için alınması gereken önlem ve oranları; Güvenlik önlemleri %40 Periyodik kontroller %30 İSG eğitimi %20 Uyarı ve ikaz %10
NFPA ya göre  renkler kırmızı - yanıcılık
mavi - sağlık
sarı - reaktiflik
beyaz - özel notlar